Visa Inc. Rüşvetle Mücadele Politikası

1.0 Amaç

Visa Inc., ABD Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu, Birleşik Krallık Rüşvet Kanunu ve dünya genelindeki geçerli diğer rüşvetle mücadele kanunlarının gerekliliklerine ve kısıtlamalarına uymak için bu Rüşvetle Mücadele Politikasını (“Politika”) benimsemiştir.

2.0 Kapsam

Bu Politika, Visa Inc. ve iştiraklerinin (“Visa” veya “Şirket”) tüm yönetim kurulu üyeleri, yetkilileri, çalışanları ve geçici işçileri (“Visa personeli”) için geçerlidir.  Bu Politika, İş Davranış ve Etik Kuralları ve Seyahat ve Harcama Politikası ve Satın Alma Kartı Programı Politikası dahil diğer Şirket politikaları, prosedürleri ve kılavuz ilkeleri ile birlikte okunmalıdır. Ancak bu Politika daha kısıtlayıcı olması halinde Şirketin diğer geçerli politika ve prosedürlerinin (hediyeler, yemekler veya eğlence dahil) yerine geçer. Bu Politika başka dillere çevrilebilir ve eğer çevrilirse İngilizce dilindeki metin önceliğe sahip olacaktır.

Bölgesel Etik ve Uyum ve Hukuk Departmanları ön onay prosedürlerine tabi olarak coğrafyaya özgü veya ülkeye özgü harcama eşikleri geliştirebilir. Bölgesel Etik ve Uyum ve Hukuk Departmanları bu Politika hakkındaki soruları yanıtlayabilir ve pazara özgü prosedürler hakkında rehberlik sağlayabilir.

3.0 Politika Beyanı

Şirket, piyasada adil ve dürüst bir şekilde rekabet ile iş kazanma taahhüdüne bağlıdır. Bu Rüşvetle Mücadele Politikasına ve Rüşvetle Mücadele Kılavuz İlkelerine (Ek A) uymak Şirketteki herkesin sorumluluğudur. Yönetim Kurulu ve Denetim ve Risk Komitesi, İcra Kurulu Başkanı (CEO), üst yönetim ve Etik ve Uyum İcra Yetkilisi, Şirketin iş ilişkilerinde en yüksek hukuk ve etik standartlarını karşıladığından emin olmakla özellikle görevlidir. Visa, işini yürütürken geçerli rüşvetle mücadele kanunlarının hem lafzına hem de ruhuna bağlı kalacaktır.  Herhangi bir kişiye, kararlarını veya davranışını uygunsuz olarak etkilemek amacıyla veya uygunsuz olarak etkilemeyi amaçlar gibi görünebilecek ya da uygun olmayan bir eylemin ödülü olarak değerli herhangi bir şeyi ya da uygun olmayan bir avantajı doğrudan veya dolaylı olarak vaat etmek, yetkilendirmek, teklif etmek, vermek, kabul etmek veya istemek kesinlikle yasaktır.

Şirket, rüşvetle mücadele kanunları altındaki yükümlülüklerine uymaya kararlıdır. New York Borsasında işlem gören bir ABD şirketi olarak Şirket, ABD Yurt Dışı Yolsuzluk Uygulamaları Kanununa (FCPA) tabidir. FCPA, ABD’li olmayan bir görevlinin resmi kapasitesi dahilinde herhangi bir eylemini veya kararını etkilemek için ABD’li olmayan kamu görevlilerine (ABD’li olmayan hükümetlerin tüm seviyelerde çalışanlarının yanı sıra devlete ait veya devlete ait finansal kuruluş gibi devlet tarafından kontrol edilen ticari teşebbüsleri ve ABD’li olmayan siyasi adayları, siyasi partileri veya parti görevlilerini ve uluslararası kamu örgütlerini de içeren geniş bir terim) doğrudan veya dolaylı olarak değerli herhangi bir şeyin vaat edilmesini, yetkilendirilmesini, teklif edilmesini veya verilmesini yasaklayan cezai hükümleri olan bir kanundur. FCPA, Şirketin ve Visa personelinin dünya genelinde davranışları için geçerlidir. Şirket ayrıca ABD hükümeti personeli tarafından kabul edilebilecek işle ilgili ikramiyeler bakımından da bir dizi kanun ve düzenlemeye tabidir. ABD hükümetinin bir resmi görevlisine veya çalışanına bu kurallara aykırı olarak hediye, iltimas veya bir başka hibe vaat edilmesi, teklif edilmesi veya verilmesi yalnız Şirket politikasını ihlal etmekle kalmayabilir, aynı zamanda bir suç da olabilir.

Şirket ve Visa personeli Birleşik Krallık 2010 Rüşvet Kanununa (“Rüşvet Kanunu”) da uymak zorundadır. Rüşvet Kanunu hem resmi görevlilere verilen rüşveti hem ticari rüşveti yasaklar. Rüşvet Kanunu rüşvet (bu Rüşvetle Mücadele Politikasının amaçları bakımından mali veya bir başka avantaj anlamına gelir) teklif etmeyi, vaat etmeyi veya vermeyi; rüşvet talep etmeyi, almayı kabul etmeyi veya almayı veya bir yabancı resmi görevliye rüşvet teklif edilmesini ve verilmesini suç olarak kabul eder. Şirket kendi adına girişilen rüşvet eylemini önlemediği için de dolaylı olarak sorumlu tutulabilir ve iştirakler tarafından sağlanan hizmetler dahil Şirket için veya Şirket adına hizmet verenler tarafından rüşvet alınmasını/verilmesini önlemek için uygun tedbirler uygulamakla yükümlüdür.

FCPA ve Rüşvet Kanununa ek olarak Şirket dünya genelinde başka rüşvetle mücadele kanunlarına da tabi olabilir.  

Rüşvetle mücadele kanunlarına aykırı olarak herhangi bir ülkenin Resmi Görevlisine veya Resmi Görevli Adayına (Ek A’da tanımlandığı gibi) değerli herhangi bir şey vermek veya teklif etmek ya da üçüncü taraflarca bir bölümünün böyle bir görevliye teklif edileceğini, verileceğini veya vaat edileceğini bilerek veya bunu bilmek için makul sebepler varken yasa dışı ödemeler yapmak kesinlikle yasaktır. Rutin bir resmi işlemi hızlandırmak veya güvenceye almak için yapılan kolaylaştırma ödemeleri de yasaktır.

Son olarak, birçok rüşvetle mücadele kanunu özel taraflara rüşvet veya yasa dışı komisyonların vaat edilmesini, teklif edilmesini veya ödenmesini de yasaklamaktadır. Bu Politika, herhangi bir üçüncü tarafa —müşteri, potansiyel müşteri, satıcı veya bir başka iş ortağı dahil— alıcının işle ilgili kararlarını uygunsuz olarak etkileme veya ödüllendirme niyeti veya görünümü ile değerli herhangi bir şey veya bir başka avantaj vaat etmeyi, yetkilendirmeyi, teklif etmeyi, vermeyi, kabul etmeyi veya istemeyi yasaklar.

4.0 Hesap Sorulabilirlik

4.1 Politika ve Program Sahibi

Etik ve Uyum İcra Yetkilisi, Politika ve Programın Sahibidir ve Politikayı idare edecek ve bu Politikayı uygulamaya koymak ve hedeflerine ulaştırmak için prosedürler, araçlar, iletişim ve eğitimi içeren bir politika çerçevesi geliştirecektir. Global Etik ve Uyum departmanı ilgili Visa personeline verilecek olan bu Politika ile ilgili yıllık eğitimin gözetimini sağlayacaktır.

4.2 Yönetici Sponsor

Politika Yönetici Sponsoru Genel Müşavirdir.

4.3 Politika Gözetimi

Kurumsal Risk Komitesi (CRC), Global Etik ve Uyum departmanı tarafından gerçekleştirilen periyodik güncellemeler ile bu Politika’nın yönetiminin denetimini sağlayacaktır.  

4.4 İstisnalar

Bu Politika’ya dair istisnalar Politika Sahibi, Politika Hukuk Danışmanı ve CRC tarafından önceden onaylanmalıdır. Politika Sahibi, bu Politika ile ilgili istisnaları veya feragatleri takip edecektir.

5.0 İhlallerin Soruşturulması

Şirket, bu Politikanın herhangi bir ihlali veya ihlal şüphesi hakkında alınan tüm raporları soruşturacak ve iyi niyetle yapılan bildirimler veya şikayetlere karşı herhangi bir misilleme çeşidini hoş görmeyecektir. Visa İş Davranış ve Etik Kuralları bir bildirim veya şikayette bulunan herkesi korur ve Visa personelinden yanlış davranışların iç soruşturmalarında işbirliği yapmaları beklenir.

Bu Politikaya, Şirketin İş Davranış ve Etik Kurallarına veya geçerli kanuna aykırı herhangi bir davranış yerel yasal gerekliliklere tabi olarak fesih dahil disiplin işlemine yol açabilir.

6.0 Politika İncelemesi

Politika Sahibi Politikayı en az yıllık olarak gözden geçirmek ve belirtilen iş hedefleri ile ilgili olmaya devam ettiğini ve etkili olduğunu doğrulamaktan, ihtiyaç duyulan güncellemeleri CRC’ye tavsiye etmekten sorumludur.

7.0 Politikaya Uyumun Doğrulanması

Bu Politika ve prosedürleri, uygulamanın etkililiğini ve Politikaya uyumun devam edip etmediğini belirlemek için periyodik Küresel Etik ve Uyum doğrulamasına ve/veya İç Denetim incelemesine tabidir. Bulgular ve hafifletme stratejileri uygun paydaşlar ile incelenebilir. Önemli bulgular uygun olduğu şekilde CRC ve/veya Yönetim Kuruluna veya atadığı komiteye/komitelere rapor edilecektir.

8.0 İlgili Belgeler

  • Seyahat ve Harcama ve Satın Alma Kartı Programı Politikası
  • Global Kart Programı Kılavuz İlkeleri – Seyahat ve Harcama ve Satın Alma Kartı